Общинският съвет в Русе одобри ремонта на залата по борба на стадион „Локомотив“

На днешното си заседание Общинският съвет в Русе прие предложението залата по борба в спортен комплекс „Локомотив” и обслужващите помещения към него ще бъдат цялостно обновени, съобщава сайтът Топновини. Целта е да се създадат по-добри условия за подготовка на всички деца и младежи, които искат да тренират борба.

В момента спортната зала е в лошо състояние, бе казано в предложението. Покривът е частично ремонтиран, но част от тавана и стените са повредени и силно замърсени от стари течове. Пред сградата липсва водоплътен тротоар и при дъжда водата навлизат в основите, а влагата пълзи по външните мазилки. Дървеното дюшеме е амортизирано от многогодишната му експлоатация, износено е, с неравности, а заради течовете – на места и изгнило.

Предвижда се вътрешен ремонт на стените и таваните – шпакловане и боядисване, подмяна на прозорците с ПВЦ. Ще се обновят дървеното дюшеме в спортната зала, подовата настилка на коридорите и стаите на треньори, фаянсовите облицовки в баните и тоалетните. Пред сградата ще бъде направен водоплътен тротоар, ще се монтира и нова мълниезащитна инсталация.

За ремонта и обновяването на залата по борба и обслужващите помещения е изготвена Количествено стойностна сметка за необходимите строително-ремонтни работи. Стойността й е 149 757,60лв лева без ДДС.

Ето и пълния текст на официалното съобщение от Община Русе:

Във връзка с писмо вх. № 04-08-3/31.03.2014 г. от Министерство на младежта и спорта и Постановление на Министерски съвет № 19 от 2014 г. е необходимо да бъде декларирано съгласие за извършване на ремонт и обновяване на зала за борба към спортен комплекс „Локомотив“ гр. Русе. Спортен комплекс „Локомотив“ се намира в гр. Русе, ул. „Цветница“ №6 и представлява УПИ І-3413, кв.870, по регулационния план на гр. Русе, ПИ с идентификатор 63427.1.289, по кадастралната карта на гр. Русе, с площ 50 692 кв.м и изградените в него 13 сгради, два футболни терена –представителен и тренировъчен, както и асфалтова площадка, предмет на акт за публична общинска собственост № 5521/31.07.2008 г. Залата по борба и обслужващите помещения са част от Спортен комплекс „Локомотив“ и представляват изградените в ПИ с идентификатор 63427.1.289, едноетажна масивна сграда с идентификатор 63427.1.289.1, с площ 553 кв.м. и едноетажна масивна сграда с идентификатор 63427.1.289.2, с площ 197 кв. м. Към момента състоянието на сградите е незадоволително. Покривът е частично ремонтиран. Дограмата е стара, деформирана и негодна. Пред сградата липсва водоплътен тротоар и атмосферните води навлизат в основите, а влагата пълзи по външните мазилки. Таванът и част от стените в спортната зала са повредени и силно замърсени от стари течове от покрива, концентрирани около воронките. Дървеното дюшеме е амортизирано от многогодишната му експлоатация, износено, с неравности, а в частта с течове – изгнило. В залата за вдигане на тежести подът е с неподходяща и износена спортна настилка. Баните, тоалетните и съблекалните не отговарят на нормалните санитарно-хигиенните изисквания и са непривлекателни за експлоатация. Стаите за треньори и коридорите са със замърсени стени и тавани, износена подова настилка. За извършване на ремонт и обновяване на залата по борба и обслужващите помещения е изготвена Количествено стойностна сметка (КСС) за необходимите видове строително ремонтни работи. Предвижда се вътрешен ремонт на стени и тавани – шпакловане и боядисване, подмяна на прозорците с ПВЦ. Цялостна подмяна на дървено дюшеме в спортната зала и нови настилки в бани, тоалетни, коридори, стаи за треньори. Ще се направи подмяна на фаянсовите облицовки в бани, тоалетни и съблекални, подмяна на санитарните прибори и вътрешните врати. Пред сградата ще се изпълни водоплътен тротоар за предпазване на основите от атмосферни води; ще се достави и монтира нова мълниезащитна инсталация. Изброените по-горе строително ремонтни работи попадат в определението за „текущ ремонт“, съгласно §5, т. 43 от Закона за устройство на територията и не е необходимо одобряване на инвестиционни проекти и издаване на Разрешение за строеж. Стойността на строително ремонтните работи съгласно изготвеното КСС е 149 757,60лв. без включен ДДС. Заложените дейности целят извършване на ремонт и обновяване на съществуващата спортна база. Създадените нови по-добри условия и наличието на модерна и функционална спортна база ще даде възможност за по-успешна подготовка на състезателите и включване на желаещи от всички възрастови групи да спортуват и реализират по-пълноценен начин на живот. Обновената зала по борба ще създаде привлекателна среда за спорт, ще привлече и задържи все повече младежи и деца, ще ги откъсне от вредното влияние на улицата и ще осмисли свободното им време. Общинският съвет в Русе днес даде своето съгласие за извършване на ремонт и обновяване от Министерство на младежта и спорта на зала за борба, представляваща сграда с идентификатор 63427.1.289.1 и обслужващи помещения, с идентификатор 63427.1.289.2, част от спортен комплекс „Локомотив“, гр. Русе, описан в АОС №5521/31.08.2008 г.

Напишете първия коментар

Напиши коментар