Провал на конкурса за определяне на концесионер на стадион “Локомотив”

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Eлеонора Николова кмет на Община Русе
ОТНОСНО: Конкурса за определяне на концесионер на стадион “Локомотив”

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С решение № 365 от 29.10.2004 г. на Общинския съвет се откри процедура за предоставяне на концесия за обект публична общинска собственост в Русе, ж. к. “Локомотив”, ул. Цветница 6, стадион “Локомотив”, акт за публична общинска собственост № 1048 от 09.12.1996 г.

Предметът на концесията беше предоставяне на особено срочно право на ползване за спортни, тренировъчни и състезателни цели, върху: – част от спортна сграда – едноетажна, масивна, застроена върху 540 кв. м, състояща се от канцелария, съдийска стая, стая за треньори, стая за медицинско лице, съблекални, складови помещения, пералня и сушилно помещение; – затревен футболен терен с площ 5700 кв. м., терасовидно разположени пейки около цялото игрище и две трибуни; – тренировъчен затревен футболен терен с площ 5400 кв. м.; – асфалтова площадка с площ 1000 кв. м. Срок на концесията – 25 години.

В съответствие с чл. 16 от Наредба № 10 за условията и реда за предоставяне на концесии от Общински съвет – Русе, кметът на Общината назначи комисия за организиране и провеждане на конкурса за определяне на концесионер. Комисията одобри конкурсните книжа, определи сроковете по процедурата и публикува в местните ежедневници съобщение за конкурса. Закупиха се три конкурсни документации, но не постъпиха заявления за участие.

Поради на това, на основание чл. 21, ал. 2 от Наредба № 10, по предложение на комисията кмета на Общината издаде заповед за удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурса /Заповед № РД01/168 от 28.01.2005 г./, която се публикува в местния печат.

До крайния срок се подаде едно заявления за участие, от “АРИСТОН – С” ООД, което представи редовни документи и се допусна до участие в конкурса. В посочения в конкурсната документация срок, кандидатът представи своето предложение.

След обсъждане и дискусии комисията оформи следното становище относно предложението: “Предвидените от кандидата инвестиции са недостатъчни за доброто стопанисване и експлоатация на стадиона. Комисията не предлага спечелил конкурса участник.” Приемам становището на комисията, че на трябва да се излъчи спечели участник в конкурса за предоставяне на концесия за обект публична общинска собственост в Русе, ж. к. “Локомотив”, ул. Цветница 6, стадион “Локомотив”. На основание гореизложеното, предлагам общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 69, ал. 1 т. 6, чл. 71, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 от ЗОС и чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3 от Наредба № 10 за условията и реда при предоставяне на концесии от Общински съвет – Русе, Общински съвет Русе реши:

1. Да се приключи процедурата по конкурса за предоставяне на концесия за обект публична общинска собственост в Русе, ж. к. “Локомотив”, ул. Цветница 6, стадион “Локомотив”, акт за публична общинска собственост № 1048 от 09.12.1996 г. без определяне на спечелил конкурса участник.

2. Да се направи мотивирано предложение за предоставяне на концесия за обект публична общинска собственост в Русе, ж. к. “Локомотив”, ул. Цветница 6, стадион “Локомотив”, акт за публична общинска собственост № 1048 от 09.12.1996 г, след актуализиране финансово-икономическия анализ, при срок на концесията – 15 години.

АК/АК ПРЕДЛОЖИЛ, ВНОСИТЕЛ, ЗАМ.-КМЕТ: КМЕТ: /инж. В. Андреев/ /Ел. Николова/

СЪГЛАСУВАЛ, ДИРЕКТОР “АПИО”: /В. Шишков

Напишете първия коментар

Напиши коментар